Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Ilmasto jatkaa lämpenemistään huolimatta erilaisista hillintätoimista. Sen vuoksi yhdyskuntien tulee pyrkiä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja pitkällä aikavälillä tehostamaan toimenpiteitä muutoksen pysäyttämiseksi. Ilmaston ääri-ilmiöt ja ennakoimattomuus (rankkasateet ja myrskyt) aiheuttavat yhdyskunnille haasteita. Pitkällä tähtäimellä vaikutuksia aiheuttavat myös keskimääräiset muutokset, kuten lämpötilan kohoaminen ja merenpinnan nousu. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on pääosin paikallista toimintaa, ja suuri osa sopeutumiskeinoista on kuntien toimivallassa.

Ilmastonmuutoksella ja siihen sopeutumisella on vaikutuksia maankäyttöön ja rakentamiseen, infrastruktuuriin ja ympäristöön sekä terveyteen, turvallisuuteen että pelastustoimeen. Rannikkoalueilla vakava uhka on esim. tulvat, joita syntyy rankkasateiden, vesistöjen tulvimisen ja merenpinnan nousun takia.

Kuntien kannalta merkittäviä kustannuksia aiheuttavat hulevesijärjestelmien vaatimien viheralueiden rakentaminen ja tieverkoston suunnittelu ja ylläpito. Viheralueiden ylläpitoa hankaloittavat muutokset kasvilajistossa ja ääri-ilmiöiden tuhot. On myös kustannustehokkaampaa käyttää hyväksi viheralueverkostoa, kaupunkipuita ja viherrakenteita hulevesien imeyttämisessä kuin rakentaa uutta vesihuoltoverkostoa. Viheralueratkaisuilla voidaan myös sitoa ilman epäpuhtauksia ja viilentää pienilmastoa sekä tasapainottaa kaupunkirakennetta.